Графика
#25
Контакти
#1
Документи
#2
Резервации
#3
Фактури
#4
Проекти
#5
Договори
#6
Поддръжка
#7
Онлайн помощ
#8
Разходи
#9
Поръчки
#10
Продукти
#11
Инвентар
#12
Помещения
#13
Наеми
#14
Премествания
#15
Ключове
#16
Търгове
#17
Складове
#18
Енергии
#19
Онлайн магазини
#20
Уеб съдържания
#21
Уговорени срещи
#22
Конструкции
#23
Превозни средства
#24
Почистване
#25

Кратък преглед

Share
print

VisionR е модулно организирана система. Клиентите плащат единствено за конкретно използваните от тях функции. Също така, системата се предлага с определен брой вградени модули които са безплатни.

Кратък преглед

Описание

Първа стъпка в използване на функционалността на модулната система е инсталирането на VisionR Server върху сървърен компютър. Стандартен уеб брaузър (в т.ч. Internet Explorer, Mozilla Firefox, и т.н.) може да бъде използван като клиент от всеки един компютър във вашата мрежа, който има достъп до сървърния компютър.

Plan-Vision предлага стандартен набор от модули (виж списъка с модулите). Този списък нараства постоянно от времето на пускане на VisionR версия 1.0 в употреба.

Списък на наличните модули

За да придобиете повече представа за новите VisionR модули, вие винаги можете да се консултирате са нас и/или да прегледате съдържанието на нашата уеб страница или това от страниците на нашите партньори.

Модул кратко описание
Графика

Този модул е за векторна графика. Вие можете да управлявате множество чертежи (в т.ч. планове на етажи, технически чертежи и т.н.). Всички графични данни се съхраняват в база данни. Модулът позволява обвързване на графични обекти с данни и търсене и генериране на доклади за хора, помещения, инвентар и т.н. Не изисква специален клиент. Чертежите се преглеждат и редактират директно в браузъра.

повече
Контакти

Този модул осигурява функционалност в управлението на хора и компании включвайки информация за контакти. В допълнение, той позволява организиране на служителите по отдели, както и за разпределение на специфичните задачи в управляваните компании. Данните за контактите на компанията за клиенти, търговци, производители и т.н. са управлявани чрез многосъставна информация включваща адреси, лица за контакти, банкови сметки и т.н.

повече
Документи

VisionR модулът "Документи" осигурява система за управление на документите с изцяло сървърно базирана виртуална файлова система. Модулът поддържа създаване на документни версии и права за достъп до папки и файлове. Файловете се качват, разглеждат и свързват по улеснен за потребителя начин.

повече
Резервации

Този модул се използва за управление на заявки за резервации на пространства, помещения, инвентар или седящи места. Също така, поддържа периодично повтарящи се резервации на помещения, изпращане на електронни писма и следене за промени в статуса. Модулът притежава опция за автоматично генериране на поръчки за снабдяване, изчистване на поръчки или такива за реорганизация на помещения.

повече
Фактури

Този модул се използва за управление на входящи и изходящи фактури. Всички видове плащания могат да бъдат документирани. Доклади под формата на електронни писма, както и известявания, помагат за контрола върху запланираните разплащателни цели. Свързването на данни от фактури с поръчки, както и с договори, помага за по-добро управление на приходите и разходите.

повече
Проекти

Този модул осигурява управлението на детайли свързани с различните видове проекти. Участващите в проектите могат да бъдат единични лица, тимове по проекти или компании. Всеки участник е известяван чрез електронни писма за промени в статуса според ролята, която изпълнява в проекта. Задачите по проектите, както и важните (ключови) събития са видими в календара към проекта.

повече
Договори

Този модул осигурява широк набор от инструменти за управление на различните видове договори (лизинг, поддръжка, доставки и т.н.). Включени са вградени процедури за автоматично подновяване и известяване за изтичащи договори чрез електронна поща. Модулът дава възможност за цялостен преглед на всички разходи по договорите и дейностите по тях, подобрявайки процеса на планиране и оптимизация на вашите разходи.

повече
Поддръжка

Този модул се използва за управление на дейностите по поддръжка на различните сгради, помещения, инфраструктурни инсталации и инвентар. Той позволява преглед на всички проверки, ремонти, дейности по договори и годишни разходи свързани с поддръжката. Модулът дава възможност да бъде даван достъп (интернет базиран) на вашите договорни партньори или проверяващи координатори. Различните видове доклади и известявания дават цялостен преглед на всички дейности по поддръжката и асоциираните с тях разходи.

повече
Помощ (Helpdesk)

Този модул се използва за управление на различни видове онлaйн заявки (известия). Включен е разширяем набор от онлайн формуляри, които лесно могат да бъдат интегрирани в съществуваща уеб страница. Работни поръчки, такива за материали и фактури се генерират автоматично. Стандартни дефиниции на работния поток спомагат за минимизиране на времето за обработка. Съществува връзка към сгради, помещения и инвентар, осигурявайки цялостен преглед на разходите.

повече
Разходи / Бюджети

Този модул позволява да се дефинират счетоводни области (сметки), разходни области и бюджети. Организацията в текущите разходи се подобрява, както и процесите на планиране и оптимизиране на бъдещите разходи, чрез свързване на вашите бюджети с договори, поръчки и фактури.

повече
Поръчки

В този модул се дефинират различните видове поръчки (поръчки за работа, материали, доставки и т.н.). Осъществено е известяване за промени в статуса чрез електронни писма. Свързването на поръчките с активи и бюджети осигурява пълен преглед на разходите.

повече
Продукти

В този модул може да се създават списъци на различни видове продукти. Свързвайки данните от този модул с тези от "онлайн магазин" или с поръчките за материали осигурява преглед на минали, настоящи и планирани наличности.

повече
Инвентар

Този модул се използва за управление на инвентарни единици. Стандартен набор от инвентарни видове (инвентарни групи) може да бъде разширяван спрямо нуждите на клиента. Инвентарните предмети са свързани с управлението на помещения и работни места. Листи с данни могат да бъдат добавяни под формата на допълнителна информация. Галерии с образи осигуряват по-добра визуализация на управляваните инвентарни единици.

повече
Помещения

Този модул управлява фонда от недвижими имоти. Детайли, като размер на недвижимите имоти, локация, обслужващ персонал и т.н., са управлявани чрез този модул. Управлението на работните места и помещенията e съчетано с това на отдадените/нает площи. Свързване на данните от този модул с договори, инвентар и разходи/бюджети помага за оптимизиране използването на сградния фонд.

повече
Наеми

Този модул се използва за управление на договорите за наем, като наетите/отдадените площи (помещения, сгради, складове и т.н.) се управляват включвайки всички свързани разходи. Осъществена е връзка към входящи и изходящи фактури. Всички видове образи и документи могат да бъдат прикрепяни към наетите площи.

повече
Премествания

Този модул помага за организация на реконструкциите и преместванията във вашите сгради. Съобщенията за преместване са налични като уведомяващи формуляри. Поръчки за работа и материали се генерират за по-доброто и бързо организиране на цялостния процес по преместване.

повече
Почистване

Този модул помага за организация на реконструкциите и преместванията във вашите сгради. Съобщенията за преместване са налични като уведомяващи формуляри. Поръчки за работа и материали се генерират за по-доброто и бързо организиране на цялостния процес по преместване.

повече
Заключващи системи

Този модул помага за организация на достъпа до сгради, помещения и инвентар. Той осигурява исторически преглед на всички издадени (зачислени) и върнати копия на ключове. Групи за достъп определят различните видове достъп. Поръчки за ключове, заключващи системи и копия се управляват в този модул. Управление на електронни карти за достъп е също включено.

повече
Търгове

Този модул помага за управление на продукти и спецификации на задачи. Йерархичната структура на позициите съдържащи спецификации описва продукт или услуга, които предстои да бъдат поръчани. Множеството оферти на различни търговци/доставчици са свързани с дефинираната спецификация. Включения разходен преглед на офертите помага за решението какво да се поръча.

повече
Складове

Този модул помага в управлението на процесите на складиране и доставка на продукти и стокови наличности. Наличните стоки и предмети са позиционирани в складови участъци и рафтове обозначени с номера. Модулът позволява за следенето на входящи и изходящи фактури. Вградени са автоматични напомняния за статуса на доставките.

повече
Енергии

Този модул помага за управлението на договори за снабдяване с и фактури за газ, вода, отопление и електричество. Той позволява за разкриване на модели на консумация на енергия и оптимизация на използваната в сградите енергия. Преглед на търговците и разходите помагат за предоговаряне на договорите за доставка на енергия.

повече
Онлайн магазини

Модулът "Онлайн магазини" е цялостна подсистема за създаване на уеб базирани магазини. Той позволява улеснено управление на категории от артикули, цени и има специални изгледи за показване на стоките пред крайните потребители. В допълнение, той следи за поръчки, фактури и детайли на клиентите на уеб магазина. Автоматизирани известявания относно статус промените и фактурите (с възможност за разпечатване) са изпращани по електронна поща.

повече
Уеб съдържания (CMS)

VisionR осъществява собствена система за управление на уеб съдържанията. Тя позволява работа със съдържания и може да ги свързва с йерархична структура от менюта и редактира като обикновен HTML текст или чрез интегриран WYSIWYG редактор (What You See Is What You Get - получаваш това което виждаш). Модулът "Уеб Съдържания (CMS)" осигурява поддръжка на шаблони, CSS оформление и динамично скриптиране и доставка на произволно управлявани VisionR информационни активи. В допълнение, той поддържа HTML малки софтуерни приложения (уиджетс), които се инсталират и изпълняват в самата уеб страница.

повече
Уговорени срещи

Този модул включва цялостен преглед на всички дейности извършвани от служителите или външните подизпълнители. Графици за работа по проектите генерират преглед на уговорените срещи. Календарен изглед (дневен, седмичен, месечен и годишен) помага за организиране работата и задачите в екипа. Функция за автоматично напомняне чрез електронна поща известява за предстоящи събития.

повече
Конструкции

Този модул се използва за управление на многобройни строителни площадки. Mожете да го използвате като клиент или търговец. Строителните площадки са свързани с входящи и изходящи фактури, както и с поръчки. Галерии с образи и документи, с възможност да се прикрепят, осигуряват пълен преглед на управляваните площадки.

повече
Превозни средства

Този модул се използва за управление на превозните средства. Производители, модели, година на производство и т.н. могат да бъдат използвани за сортиране на данни отнасящи се до превозните средства. Поръчки за работа и материали могат да се използват за осигуряване прегледа на разходите по поддръжката, както и за съхраняване на историята на ремонтните дейности. Този модул се използва за управление на автопарка в различни локации или за организация на сервизи обслужващи ремонтните дейности.

повече