Подобрена координация
Без излишни данни
Прозрачност на разходите


ВАШТА КОМПАНИЯ

Пълен преглед


Оптимизация на процеса


Оправдани решения
Опит от миналото
Информационнен обмен

Потенциал и възможности за усъвършенстване

Share
print

Оптимизацията на работния поток, като последователност от задачи, събития, взаимодействия и т.н., придружена с редуциране на разходите за управление на данните е сериозно предизвикателство. Използването на централизирано решение за управление на данните подобрява контрола върху разходите и управлението на данните по различни начини. Например, изчерпателния преглед на всички данни, както и по-късите работни потоци ви помагат да оптимизирате работните процеси, като същевременно съкращавате времето необходимо за координация. Също така, не съществува никакъв излишък на данни (в т.ч. повтарящи се данни) и всички фирмени разходи са напълно видими.

Потенциал и възможности за усъвършенстване
По-добра координация

Управлението на данните, подчиняващо се на специфична бизнес логика, може да бъде изключително комплексна задача. Когато дадени промени са направени в съществуващите данни или пък нови масиви от данни се въвеждат, всички служители имащи отношение към осъвременените данни трябва да бъдат навременно уведомявани. Именно поради тази причина координацията се превръща в основна част от процеса на управление на данни. Координацията се осъществява главно чрез вербална или интернет базирана комуникация. Обикновено, процесът на координация е забавен и/или неефективен поради ненавременна или пропусната вербална комуникация, или неизпратени и липсващи уведомителни съобщения. Така, усъвършенстване на координацията води до цялостно редуциране на разходите и ускорение на работния процес.

VisionR Server е централизирано приложение, което координира взаимодействията на всички потребители синхронизирайки въвеждането на данни в реално време. По този начин, потребителите могат да следят и да бъдат постоянно осведомени за текущите данни, по които работят. Всичко това ускорява работния поток, като във същото време съкращава комуникационните разходи свързани с координационния процес.

Без излишък или повтаряемост на данни

Излишъкът на данни, включващ повтаряемост и/или свръх акумулиране на ненужни данни, може да бъде много сериозен проблем в огромни софтуерни инфраструктури. Въпреки че много софтуерни системи изпълняват различни стандарти, за да бъдат съвместими, те все още изискват отделно съхранение на данните, където те могат да бъдат модифицирани според бизнес логиката на софтуерното приложение.Така, броят на източниците на данни се увеличава с нарастване броя на софтуерните инсталации. В даден момент, това води до свръх акумулиране на излишни данни, което обикновено е редуцирано чрез осъществяване на интерфейси между различните софтуерни компоненти. Това са техническите аспекти на излишъка на данни. Обаче, излишъкът на данни може да бъде причинен и от специфичната организация на компанията - например, съществуване на различни отдели, чиито работни области и дейности се пресичат в дадена част от данните.

VisionR помага за разрешаване на проблема с излишъка на данни чрез използване на стандартизирани интерфейси(XML, SOAP) и множество източници на данни. Обектно ориентираният подход, чрез който VisionR организира данните, предпазва от възникване на излишък на данни. Това подобрява прозрачността, използваемостта и степента на ефективна работа с данни, като във същото време поддържа разходите ниски. VisionR обектите могат да бъдат използвани за интегриране на данни от външни източници (организирани и управлявани от други компании) и да бъдат показвани като данни типични за VisionR средата и съхранени във VisionR сървъра.Това опростява процеса на интегриране на различните източници на данни и помага за премахване на излишъка на данни.

Прозрачност на разходите

Прозрачността е може би най-важният аспект в управлението на данни засягащи използването на различни ресурси и извършването на разходи. В случай на липсващ точен и изчерпателен преглед на данните се появяват и натрупват скрити разходи и така затрудняват прецизния контрол върху разходите. Обикновено, придобиването на контрол върху разходите се осъществява чрез разделяне на общите разходи в отделни части, които също така се управляват по отделно. Така, този начин на управление на контрола се превръща в задължителен особено когато се използват заедно различни софтуерни системи.

В тази насока, VisionR предлага нововъведение за лесно и удобно генериране на персонализирани доклади и отчети. Това не изисква допълнителни приложения или софтуерна персонализация. Потребителите могат да генерират доклади/отчети за дадена дейност чрез комбиниране на разнообразни източници на данни от различните модули на VisionR. Този процес е съвсем улеснен като докладите/отчетите могат да бъдат разпечатвани или изнасяни в Microsoft Excel, Adobe PDF или XML.

Оптимизация на процеса

Дефинициите на работния поток се използват за да опишат взаимодействието между участниците в даден работен процес и са част от цялостния процес на управлението на данни. Обикновено в комплексни структури от информационни масиви, броят на работните потоци се увеличава, което неминуемо води до повишена сложност в управлението на данни. Служителите трябва да бъдат обучавани да използват различни приложни маски за всеки отделен работен поток за да станат участници в него.

VisionR използва стандартни потребителски интерфейс компоненти, които водят до стандартно или подобно боравене с различните работни потоци. Процесът на управление на данни се оптимизира чрез използването на съкратена последователност на стъпките в работните потоци, както и чрез осъществяване на усъвършенствани техники като зареждане на данни само при нужда, прозрачна сесийна синхронизация или автоматизирана проверка на автентичността на данните (data validation).

Информационна обмяна

Информационната обмяна е важна предпоставка за успешното управлението на всеки един бизнес проект. С доминиращата цифровизация на комуникацията характерна за съвремието, всеки един комуникационен канал трябва да бъде използван в максимална степен. Така, цифровите информационни източници могат да бъдат комбинирани с цел обезпечаване на по-добра информационна обмяна между търговци и клиенти, както и между служителите в компанията. Обикновено, определен брой информационни източници са налични в дадена компания, което създава независими комуникационни пътеки.

VisionR може да се използва за свързване на различни информационни източници чрез осигуряване на единична и единна платформа за информационна обмяна. Стандартни интерфейси към други софтуерни системи могат да се използват за сравнение на данни, както и за проверка на достоверността на докладите/отчетите. Също, нови информационни канали могат да бъдат създавани с цел подобрение на връзките с клиенти и партньори.

Учене от миналото

В днешни дни, хартиената документация е отминал начин за осъществяване на документооборота. Цифровизираното съхранение на данни позволява и осигурява по-ефективен начин на архивиране. Така, пълната история на всички промени правени в данните през годините може да бъде използвана за онагледяване на развитието на разходите и дейностите свързани с договори, служители, клиенти и т.н.

VisionR дава възможност за хронологизация на промените правени във важни данни. Следейки промените правени във всяка една клетка от данните със сигурност няма смисъл, след като обема на съхранени данни би нараснал безкрайно много. Затова, най-важните видове стойности (в т.ч. име, код, разходи, суми, договорни партньори и др.) са хронологизирани по подразбиране. Като част от процеса на софтуерната персонализация осигурявана за клиента, съществува възможността да се задейства допълнително свойство за друга стойност, отново за показване на пълната история на направените промени. Стандартният хронологичен преглед на внесените промени включва информация за: кой е извършил промяната, кога е била направена, причина за промяната, стара и нова стойност, коментар.

Информирани и оправдани решения

Използването на бази данни съдържащи бизнес информация, както и възможността за създаване на различни доклади/отчети свързани с нейното обслужване, осигурява нови начини върху това как гледаме на бизнес проблемите. Различни ъгли на анализ и поглед върху данните могат да бъдат използвани, когато трябва да се вземат оправдани и подкрепени с аргументи решения.

VisionR осигурява интерактивен механизъм за докладване, давайки възможност за изготвяне на доклади с данни от различни гледни точки. Показването и докладването на зависимите и релационни данни е лесно и удобно с помощта на вградените свързващи различните данни пътеки. Предопределеният набор от управленски доклади може да бъде разширяван включвайки различни желания на клиента за специални доклади като прегледи на дадени стойности, годишни доклади, времеви диаграми и таблици и т.н.

Пълен преглед

Съхранявайки данните в база данни, вместо в отделни документи, прави възможни взаимовръзките между свързани и зависими обекти от данни. Централизираното решение за изграждане и управление на база данни, заедно с възможността за достъп до всички съхранени данни, неограничен от време и пространство, и без значение дали се осъществява през Интернет или интранет, улеснява всеки участник да бъде информиран относно последните промени и актуалното състояние на процесите.

VisionR осигурява преглед на всички данни в базата данни, до която потребителят има достъп. Вероятността важни данни да бъдат пренебрегнати намалява чрез показване на зависими данни във всеки един контекст. VisionR дава възможност за пълен преглед на данните, които в допълнение могат лесно да бъдат филтрирани и сортирани по различни белези. Големи обеми от данни представляват сериозно препятствие за преглед и показване на данни в други софтуерни решения. Това не е така с използването на VisionR благодарение на ефективния подход за бързо осъществяване на запитвания към базата данни. Езикът за структурирани запитвания на VisionR (VSQL) е поддържан от мощен кеширащ механизъм.