Новости

Share
print

Новата версия на VisionR внася подобрения в използваемостта на софтуера в цялост, както и във функционалността на модулите.

Новости

Подобрено кеширане

Новата версия на VisionR подобрява значително цялостната работа на системата. Вграденият многопластов кеширащ механизъм осигурява едновременно стабилност и по-бърза работа с данните. Едно от основните предимства на VisionR системата е осигуряване на пълен преглед включително и на данни от различни обекти.

Визуализиране на данни

VisionR включва нови начини за преглед на данните: йерархично дърво, изглед по редове с образи, изглед по икони. По този начин, данните са представени с допълнително показване на икони, образи и документи, които са свързани към преглежданите обекти.

Оцветяване на данни

Всички видове изгледи във VisionR, включително табличния преглед, изгледа по редове с образи и този с икони, предлагат възможности за оцветяване. Самото оцветяване може лесно да бъде дефинирано и разпознато като някакво състояние. Тази нова възможност, заедно с разширените опции за търсене помагат да се подчертаят и акцентира върху важни данни (например: договори в процес на преразглеждане, закъснели плащания, доставки и т.н.).

Пътеки на връзки в данните

Заедно със старите възможности за търсене на пътеки между данните (търсене на свързани и зависими обекти), новата версия на VisionR предлага директен преглед на пътеките между обвързаните данни в табличен изглед. Например, когато правите преглед на дадена компания с която работите, може да бъде задействана и показана допълнителна колона съдържаща всички фактури свързани с тази компания. Този подход дава възможност на потребителя да преглежда целия масив от свързани и зависими данни, когато преглежда обекти (сгради, персонал, договори и т.н.) без да има нужда да променя текущия изглед на данните.

Трансформиране на данни

Тази нова и мощна възможност позволява да замествате текстови, числови и времеви стойности за цял масив от избрани обекти в една стъпка. Трансформирането на данни позволява мигновеното копиране на данни от едно поле в друго, заместване на части от текст (дори използвайки обичайни изрази) или въвеждане или изтриване на стойности за множество от обекти.

Разширени възможности за докладване

Новата версия на VisionR осигурява усъвършенстван начин на докладване и отчет. Всички изгледи на данни могат да бъдат изнесени в PDF или Microsoft Excel таблици. Улеснено е разпечатването на графики и диаграми. Допълнителните раздели на прегледа позволяват докладване в реално време за избраните данни.